İsmail Hakkı Uzunçarşılı makaleleri

Sayfadaki kayıt sayısı:
Makale Adı Yazarlar Sayfa No Dergi veya Eser Adı Konu
İkinci Abdülhamid'in İngiliz Siyasetine Dair Muhtıraları İsmail Hakkı Uzunçarşılı 043-060 Tarih Dergisi 10
Tersane Konferansının Mukarreratı Hakkında Şura Mazbatası İsmail Hakkı Uzunçarşılı 123-140 Tarih Dergisi 09
Hacı İvaz Paşa'ya Dair İsmail Hakkı Uzunçarşılı 025-058 Tarih Dergisi 14
Hacı İvaz Paşa'ya Dair İsmail Hakkı Uzunçarşılı 025-058 Tarih Dergisi 14
İkinci Abdülhamid'in İngiliz Siyâsetine Dâir Muhtıraları İsmail Hakkı Uzunçarşılı 043-060 Tarih Dergisi 07 Osmanlı Tarihi > (1876-1908)
Ücretsiz Oku
Sancağa Çıkarılan Osmanlı Şehzadeleri İsmail Hakkı Uzunçarşılı 659 - 696 Belleten 156
Şah İsmail'in Zevcesi Taclı Hanım'ın Mücevheratı İsmail Hakkı Uzunçarşılı 611 - 619 Belleten 092
Viyana Büyükelçisi Sâdullah Paşa'nın İntiharına Dair İsmail Hakkı Uzunçarşılı 419 - 480 Belleten 014-015
Orhan Gazi'nin Vefat Eden Oğlu Süleyman Paşa İçin Tertip Ettirdiği Vakfiyenin Aslı İsmail Hakkı Uzunçarşılı 437 - 451 Belleten 107
Kabakçı Vak'asına Dair Bir Mektup İsmail Hakkı Uzunçarşılı 559 - 604 Belleten 116
Fatih Sultan Mehmet'in Ölümü İsmail Hakkı Uzunçarşılı 473 - 481 Belleten 155
II. Sultan Abdülhamid'in Hali ve Ölümüne Dair Bazı Vesikalar İsmail Hakkı Uzunçarşılı 705 - 748 Belleten 040
Osmanlı Tarihinin İlk Devrelerine Aid Bazı Yanlışlıkların Tashihi İsmail Hakkı Uzunçarşılı 173 - 188 Belleten 081
Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa Kuvveteleri Tarafından Saruhan, Aydın ve İzmir'in İşgaline Dair Vesikalar İsmail Hakkı Uzunçarşılı 001 - 029 Belleten 185
Âmedci Mustafa Reşit Beyin Kütahya'da Bulunan Mısır Kuvvetleri Kumandanı İbrahim Paşa'ya Mektubu İsmail Hakkı Uzunçarşılı 263 - 267 Belleten 009
Fatih Sultan Mehmedin Vefatı Üzerine Vezir İshak Paşa'nın İkinci Bayezid'i Saltanata Daveti Arizası İsmail Hakkı Uzunçarşılı 075 - 077 Belleten 097
Nizam-i Cedid Ricalinden Kadı Abdurrahman Paşa İsmail Hakkı Uzunçarşılı 245 - 302 Belleten 138
V. Murad'ı Tekrar Padişah Yapmak İsteyen K. Skaliyeri Aziz Bey Komitesi İsmail Hakkı Uzunçarşılı 245 - 328 Belleten 030
Asâkir-i Mansûre'ye Fes Giydirilmesi Hakkında Sadr-ı Âzamın Takriri ve ll. Mahmud'un Hattı Hümayunu İsmail Hakkı Uzunçarşılı 223 - 230 Belleten 070
Nahil ve Nakıl Alayları İsmail Hakkı Uzunçarşılı 055 - 069 Belleten 157
İran Şahına İltica Etmiş Olan Şehzade Beyazid'in Teslimi İçin Sultan Süleyman ve Oğlu Selim Tarafından Şaha Gönderilen Altınlar ve Kıymetli Hediyeler İsmail Hakkı Uzunçarşılı 103 - 110 Belleten 093
Osmanlı Devleti Zamanında Kullanılmış Olan Bazı Mühürler Hakkında Bir Tetkik İsmail Hakkı Uzunçarşılı 495 - 544 Belleten 016
Osmanlı Devletine İltica Etmiş Olan Karkeya Hanedanından Ahmed Han Nerede Vefat Etti? İsmail Hakkı Uzunçarşılı 073 - 083 Belleten 109
II inci Beyazıd'in Oğullarından Sultan Korkut İsmail Hakkı Uzunçarşılı 539 - 601 Belleten 120
Nahil ve Nakıl Alayları İsmail Hakkı Uzunçarşılı 055 - 069 Belleten 157
Namık Kemal'in Abdülhamid'e Taktim Ettiği Arızalarla Ebuzziya Tevfik Bey'e Yolladığı Bazı Mektuplar İsmail Hakkı Uzunçarşılı 237 - 296 Belleten 042
Çelebi Sultan Mehmed'in Kızı Selçuk Hatun Kiminle Evlendi İsmail Hakkı Uzunçarşılı 253 - 260 Belleten 082
Türk Tarihi Yazılırken İsmail Hakkı Uzunçarşılı 342 - 353 Belleten 010
Sultan İkinci Mahmud'un Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa'ya Gündermiş Olduğu Beyaz Üzerine Hatt-ı Hümayunı İsmail Hakkı Uzunçarşılı 249 - 251 Belleten 098
Nizam-ı Cedid Ricalinden Kadı Abdurrahman Paşa İsmail Hakkı Uzunçarşılı 409 - 451 Belleten 139
Doktor Mehmet Emin Paşa İsmail Hakkı Uzunçarşılı 329 - 340 Belleten 030
Rodos Şövalyeleri Hakkında Antalya Valisi Sultan Korkud'a Gönderilmiş Bir Mektup İsmail Hakkı Uzunçarşılı 347 - 355 Belleten 071
Yavuz Sultan Selim'in Kızı Hanım Sultan ve Torunu Kara Osman Şah Bey Vakfiyeleri İsmail Hakkı Uzunçarşılı 467 - 478 Belleten 159
Karamanoğulları Devri Vesikalarından İbrahim Bey'in Karaman İmareti Vakfiyesi İsmail Hakkı Uzunçarşılı 046 - 127 Belleten 001
Üçüncü Mehmed'in Oğlu Şehzade Mahmud'un Ölümü İsmail Hakkı Uzunçarşılı 263 - 267 Belleten 094
Şehzade Mustafa'nın Ölümünde Medhali Olan Vezir-i Âzam Rüstem Paşa'nın İkinci Sadaretinde Yeniçerilerin Ağalarından Şikayeti Havi Kanuni Sultan Süleyman ile Rüstem Paşa'ya Pek Ağır Mektupları İsmail Hakkı Uzunçarşılı 191 - 200 Belleten 122
1224 (1809) Senesinde Rus Seferine Gidecek Olan Kapukulu Ocaklarının İstanbul'dan Hareketleri Esnasında Teşrifat Mucibince Yapılan Merasim İsmail Hakkı Uzunçarşılı 101 - 111 Belleten 025
Darandeli İzzet Mehmet Paşa İsmail Hakkı Uzunçarşılı 235 - 247 Belleten 110
Üçüncü Sultan Selim Zamanında Yazılmış Dış Ruznâmesinden 1206/1791 ve 1207/1792 Senelerine Âit Vekayi İsmail Hakkı Uzunçarşılı 607 - 662 Belleten 148
Şıpka Kumandanı Süleyman Hüsnü Paşa'nın Menfa Hayatına Dair Bazı Vesikalar İsmail Hakkı Uzunçarşılı 207 - 221 Belleten 045
Değerli Türk Alimi ve Güzel Sanatlar Üstadı Abdülbaki Arif Efendi İsmail Hakkı Uzunçarşılı 101 - 115 Belleten 085
Osmanlı Hükümdarı Çelebi Mehmed Tarafından Verilmiş Bir Temliknâme ve Sasa Bey Ailesi İsmail Hakkı Uzunçarşılı 389 - 422 Belleten 011-012
Otranto'nun Zaptından Sonra Napoli Kralı ile Dostluk Görüşmeleri İsmail Hakkı Uzunçarşılı 595 - 603 Belleten 100
Üçüncü Sultan Selim Zamanında Yazılmış Dış Ruznâmesinden 1206/1791 ve 1207/1792 Senelerine Âit Vekayi İsmail Hakkı Uzunçarşılı 607 - 662 Belleten 148
V. Murad ile Oğlu Selâhaddin Efendiyi Kaçırmak İçin Kadın Kıyafetinde Çırağan'a Girmek İsteyen Şahıslar İsmail Hakkı Uzunçarşılı 589 - 597 Belleten 032
Tunus'un 1881 de Fransa Tarafından İşgaline Kadar Burada Valilik Eden Hüseyni Ailesi İsmail Hakkı Uzunçarşılı 545 - 580 Belleten 072
Osmanlılar Zamanında Saraylarda Musiki Hayatı İsmail Hakkı Uzunçarşılı 078 - 114 Belleten 161
Âmedi Galib Efendi'nin Murahhaslığı ve Paris'ten Gönderdiği Şifreli Mektuplar İsmail Hakkı Uzunçarşılı 357 - 363 Belleten 002
Cem Sultan'a Dair Beş Orijinal Vesika İsmail Hakkı Uzunçarşılı 457 - 483 Belleten 095
Emir Çoban Soldoz ve Demirtaş İsmail Hakkı Uzunçarşılı 601 - 646 Belleten 124
Ekos Barçkay'ın Erdel Krallığına Tayini Hakkında Birkaç Vesika İsmail Hakkı Uzunçarşılı 361 - 377 Belleten 027
Bonapart'ın Cezzar Ahmet Paşa'ya Mektubu ve Akka Muhasarasına Dair Bir Deyiş İsmail Hakkı Uzunçarşılı 451 - 457 Belleten 111
Ondokuzuncu Asır Başlarına Kadar Türk-İngiliz Münasebatına Dair Vesikalar İsmail Hakkı Uzunçarşılı 573 - 648 Belleten 051
Onaltıncı Asır Ortalarında Yaşamış Olan İki Büyük ŞahsiyetTosyalı Celalzade Mustafa Salih Çelebiler İsmail Hakkı Uzunçarşılı 391 - 441 Belleten 087
Çapan Oğulları İsmail Hakkı Uzunçarşılı 215 - 261 Belleten 150
Sakarya Nehrinin İzmit Körfezi'ne Akıtılmasıyle Marmara ve Karadeniz'in Birleştirilmesi Hakkında İsmail Hakkı Uzunçarşılı 149 - 174 Belleten 014-015
Elfevaid-ül Muadde li Nizam-i Hukûmet-i Bender-i Cidde İsmail Hakkı Uzunçarşılı 151 - 162 Belleten 101
Çapan Oğulları İsmail Hakkı Uzunçarşılı 215 - 261 Belleten 150
Beşinci Murad'ı Avrupa'ya Kaçırma Teşebbüsü İsmail Hakkı Uzunçarşılı 195 - 207 Belleten 037
II. Abdülhamit Devrinde Kâmil Paşa İsmail Hakkı Uzunçarşılı 203 - 245 Belleten 074
Osmanlı Tarihi'nde Gizli veya Şüphe ile Örtülü Bazı Olaylar ve Bu Hususa Dair Vesikalar İsmail Hakkı Uzunçarşılı 507 - 554 Belleten 163
Arşiv Vesikalarına Göre Yedi Ada Cumhuriyeti İsmail Hakkı Uzunçarşılı 627 - 639 Belleten 003-004
Şehzâde Selim'in Babasına Muhalefet Ederek Muharebe Ettiği esnada Amasya Valisi Şehzade Ahmed'in Vezir-I Âzama Mektubu İsmail Hakkı Uzunçarşılı 595 - 596 Belleten 096
Sivas-Kayseri ve Dolaylarında Eretna Devleti İsmail Hakkı Uzunçarşılı 161 - 189 Belleten 126
Kayserili Ahmed Paşa Hakkında İkinci Abdülhamid'in Bir Hatt-ı Hümayuni İsmail Hakkı Uzunçarşılı 523 - 542 Belleten 027
Fatih Sultan Mehmedin Veziri Azamlarından Mahmud Paşa ile Şehzade Mustafa'nın Araları Neden Açılmıştı? İsmail Hakkı Uzunçarşılı 719 - 728 Belleten 112
Onaltıncı Yüzyıl Ortalarında İslamiyeti Kabul Etmiş Olan Bir Boğdan Voyvodası İsmail Hakkı Uzunçarşılı 083 - 087 Belleten 069
Sultan III. Mustafa'nın Hüzün Verici Borç Senedi İsmail Hakkı Uzunçarşılı 595 - 597 Belleten 088
Tosyalı Ebubekir Ratib Efendi İsmail Hakkı Uzunçarşılı 049 - 076 Belleten 153
Merhum Sadullah Paşa'nın Safvet ve Cevdet Paşalar ve Safvet Paşa-zade Refet Bey'le Mektuplaşması İsmail Hakkı Uzunçarşılı 263 - 300 Belleten 014-015
Hızır Bey Oğlu Sinan Paşa'nın Vezir-i Azamlığına Dair Çok Kıymetli Bir Vesika İsmail Hakkı Uzunçarşılı 037 - 044 Belleten 105
Tosyalı Ebubekir Ratib Efendi İsmail Hakkı Uzunçarşılı 049 - 076 Belleten 153
V. Sultan Murad'ın Tedavisine ve Ölümüne Ait Rapor ve Mektuplar İsmail Hakkı Uzunçarşılı 317 - 367 Belleten 038
1908 Yılında İkinci Meşrutiyetin Ne Suretle İlân Edildiğine Dair Vesikalar İsmail Hakkı Uzunçarşılı 103 - 174 Belleten 077
Osmanlı Devleti Maliyesinin Kuruluşu ve Osmanlı Devleti İç Hazinesi İsmail Hakkı Uzunçarşılı 067 - 093 Belleten 165
Osmanlılarda İlk Vezirlere Dair Mutalea İsmail Hakkı Uzunçarşılı 099 - 109 Belleten 009
Babasından Sonra SaltanatıElde Etmek İçin Kardeşi Selim'le Çatışan Şehzade Bayezid'in Amasya'dan Babası Kanunî Sultan Süleymana Göndermiş Olduğu Ariza İsmail Hakkı Uzunçarşılı 597 - 599 Belleten 096
Sivas ve Kayseri Hükümdarı Kadı Burhaneddin Ahmed İsmail Hakkı Uzunçarşılı 191 - 245 Belleten 126
Sultan Abdülâziz Vak'asına Dair Vak'anüvis Lütfi Efendinin Bir Risalesi İsmail Hakkı Uzunçarşılı 349 - 373 Belleten 028
Kanuni Sultan Süleyman'ın Vezir-i Azamı Maktûl İbrahim Paşa Padişah Damadı Değildi İsmail Hakkı Uzunçarşılı 355 - 361 Belleten 114
Sultan III. Selim ve Koca Yusuf Paşa İsmail Hakkı Uzunçarşılı 233 - 256 Belleten 154
Çandarlı (Cenderli) Kara Halil Hayreddin Paşa İsmail Hakkı Uzunçarşılı 457 - 477 Belleten 091
Değerli Vezir Gedik Ahmed Paşa II. Bayezid Tarafından Niçin Katledildi? İsmail Hakkı Uzunçarşılı 491 - 498 Belleten 115
Kanun-i Osmanî Mefhum-ı Defter-i Hakanî İsmail Hakkı Uzunçarşılı 381 - 400 Belleten 014-015
Abdülhamit Ferid Paşa'nın Ruznamesinden İsmail Hakkı Uzunçarşılı 257 - 287 Belleten 106
Sultan III. Selim ve Koca Yusuf Paşa İsmail Hakkı Uzunçarşılı 233 - 256 Belleten 154
Osman Nuri Paşa'nın Uydurma Bir İrade ile Mekke Emiri Şerif Abdülmuttalib'i Azletmesi İsmail Hakkı Uzunçarşılı 497 - 537 Belleten 039
Nizam-ı Cedid Ricalinden Valide Sultan Kethüdası Meşhur Yusuf Ağa ve Kethüdazâde Arif Efendi İsmail Hakkı Uzunçarşılı 485 - 525 Belleten 079
Kaynarca Muahedesinden Sonraki Durum İcabı Karadeniz Boğazının Tahkimi İsmail Hakkı Uzunçarşılı 511 - 533 Belleten 175
Kabakçı Mustafa İsyanına Dair Yazılmış Bir Tarihçe İsmail Hakkı Uzunçarşılı 253 - 261 Belleten 009
Üçüncü Mustafa'nın Kızı Şah Sultan'a Borç Senedi İsmail Hakkı Uzunçarşılı 79 Belleten 097
Fatih Sultan Mehmed'in Ölümü İsmail Hakkı Uzunçarşılı 231 - 234 Belleten 134
Ali Suâvi ve Çırağan Sarayı Vak'ası İsmail Hakkı Uzunçarşılı 071 - 118 Belleten 029
Osmanlı Sarayı'nda Ehl-i Hıref (Sanatkârlar Defterleri) İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 023 - 076 Belgeler : Türk Tarih Belgeleri Dergisi 15
1224 (1809) Senesinde rus Seferine Gidecek Olan Kapıkulu Ocaklarının İstanbuldan Hareketleri Esnasında Teşrifat Mucibince Yapılan Merasim İsmail Hakkı Uzunçarşılı Belgeler : Türk Tarih Belgeleri Dergisi 25
XII. ve XIII. Asırlarda Anadoludaki fikir hareketleri ile içtimai müesseselere bakış İsmail Hakkı Uzunçarşılı 287 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
96 Kayıt bulundu
Sepetinizde ürün bulunmuyor
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email
Ad Soyad
   
Kapat